Poradna

Založení společnosti s. r. o.

Společnost s ručením omezeným je založena podpisem společenské smlouvy. Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným musí mít formu notářského zápisu, a to bez ohledu je-li zakládána jedním zakladatelem či více společníky.

Na všechny služby máme platné certifikace

Základní obsah společenské smlouvy je definován zejména §146 a násl. zákona č.90/2012 o obchodních korporacích. Společenská smlouva musí obsahovat:

 • firmu (tedy název společnosti)
 • sídlo společnosti; v souvislosti s adresou sídla společnosti je třeba doplnit právní důvod užívání prostor, v nichž má být sídlo umístěno, což lze prokázat nájemní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti společností, či jen obecným souhlasem majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti
 • seznam společníků, kterými mohou být právnické i fyzické osoby s jejich identifikačními údaji; minimální počet společníků u společnosti s ručením omezeným je jeden (jediný zakladatel), naopak maximální počet společníků je 50
 • celkovou výši upsaného základního kapitálu, který činí nejméně 1,- Kč
 • výši vkladu, způsobu a lhůty splacení u každého společníka; nejnižší možný vklad společníka činí 1,- Kč s tím, že při vzniku společnosti musí být vklad každého společníka splacen nejméně z 30%.
 • poměr vkladu každého společníka k celkové výši základního kapitálu, tzv. obchodní podíl
 • počet hlasů jednotlivých společníků pro hlasování na valné hromadě společnosti, je-li odlišný od výše obchodních podílů, případně jiné způsoby hlasování, liší-li se od participačního poměru.
 • předmět podnikání společnosti dle budoucího zápisu do živnostenského rejstříku
 • jména prvních jednatelů společnosti s jejich identifikačními údaji a způsob jejich jednání jménem společnosti; jednatelem může být pouze fyzická osoba; jednatel musí splnit podmínku plnoletosti (dosažení věku 18 let), podmínku bezúhonnosti ve smyslu §6 odst. 2 živnostenského zákona, podmínku neexistence překážky provozování živnosti a podmínku způsobilosti k právním úkonům.
 • jména členů dozorčí rady s jejich identifikačními údaji (je-li dozorčí rada zřizována); členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba
 • jméno a identifikační údaje správce vkladu
 • případně další ujednání, na kterých se společníci dohodnou nebo jsou vyžadována obchodním zákoníkem

Vydání stanov společnosti, které upřesňují jednotlivá ustanovení společenské smlouvy a vnitřní organizaci společnosti, nejsou u společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) ze zákona povinné. Společenská smlouva může upravit povinnost jejich vypracování.

V této fázi vám poskytneme vzor společenské smlouvy a budeme s vámi konzultovat úpravy společenské smlouvy vzhledem k vašim požadavkům a potřebám. Dále vám doporučíme úpravu určitých ustanovení, která jsou dle našich zkušeností důležitá. Po zpracování konečného znění společenské smlouvy dohodneme sepsání notářského zápisu o založení společnosti, případně jej vaším jménem na základě plné moci sepíšeme sami.

Po podpisu společenské smlouvy je společnost s ručením omezeným (s.r.o.) založena. Nemá však dosud právní subjektivitu, která vzniká až zápisem do obchodního rejstříku (datum vzniku společnosti). V dalším kroku je třeba získat v souladu se společenskou smlouvou živnostenská oprávnění, která vydává místně příslušný Živnostenský úřad.

V případě obecné živnosti volné není třeba jmenovat odpovědného zástupce pro udělení živnosti, V případě žádosti o udělení živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který se přiměřeně podílí na chodu společnosti a splňuje kvalifikační předpoklady pro danou živnost.

Souběžně s řízením před Živnostenským úřadem je třeba zahájit práce na splacení základního kapitálu dle příslušných ustanovení společenské smlouvy. Nejjednodušším případem je splacení peněžitých vkladů na speciální bankovní účet, který vám na základě plné moci otevřeme. Do doby vzniku společnosti zápisem do obchodního rejstříku nelze se splacenými vklady nakládat. Po vzniku společnosti se splacené vklady stávají běžným disponibilním majetkem.

V případě, že má vklad do základního kapitálu nepeněžitou podobu, zajistíme odhad ceny majetku zákonným způsobem za pomocí soudem jmenovaného znalce.

Po kompletaci všech listin, nutných k zápisu do obchodního rejstříku zpracujeme elektronickou dokumentaci pro uložení do sbírky listin obchodního rejstříku a následně provedeme zpracování návrhu na zápis do obchodního rejstříku na zvláštním formuláři. Tento návrh po vylepení kolkových známek v hodnotě 2.000,-Kč podáme příslušnému rejstříkovému soudu.

Společnost je následně zapsána do obchodního rejstříku v zákonné lhůtě 7 dnů; rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu však obsahuje 15-ti denní odvolací lhůtu, po jejímž uplynutí nabývá rozhodnutí o zápisu právní moci; nabytí právní moci lze v tomto případě urychlit vzdáním se práva odvolání

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás.

+420 541 212 509info@bellcons.cz

Rychlá poptávka nebo dotaz

Chcete ihned vědět kolik Vás budou stát naše služby? Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Předběžnou cenovou nabídku dostanete na váš e-mail během několika sekund.

Údaje o firmě

Kontakt

Mám zájem o

Daňové poradenství

Vedení účetnictví a mezd

Zakládání a likvidace firem

GDPR

Kdo jsou naši klienti